Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met en opdrachten aan www.mellowsleep.nl, handelsnaam Mellowsleep B.V, ingeschreven in de kamer van koophandel met het nummer 80847285 gevestigd in Den Haag. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling geeft de bestellende partij aan kennis te hebben genomen van de inhoud van deze voorwaarden, de voorwaarden te hebben gelezen en daarmee akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: Aanbod en levering 

Het aanbod op www.mellowsleep.nl van Mellowsleep is zo nauwkeurig mogelijk omschreven op haar website. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de consument de te verkopen producten goed kan beoordelen. Eventueel op de website gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleine afwijkingen van het getoonde product kunnen evenwel voorkomen. Indien er sprake is van kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten dan is Mellowsleep in dat geval niet aan het aanbod gebonden. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.  

Artikel 3: Informatie over gezondheid

De op deze website beschikbare en gepubliceerde stukken kan informatie bevatten over gezondheid, lichamelijke gesteldheid, medische specialismen en medische behandelingen. Dergelijke informatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden en niet ter vervanging van het advies van een dokter of apotheker. Dergelijke informatie dient in geen geval te worden gebruikt voor het stellen van een medische diagnose van een ziekte of lichamelijke klacht of voor het voorschrijven of gebruik van medicatie die op deze website wordt gepresenteerd.

Deze website dient niet te worden gebruikt voor het melden van gezondheidsproblemen of bijwerkingen, of voor het indienen van technische klachten over producten van Mellowsleep, of voor het stellen van technische of medische vragen met betrekking tot deze producten.

Artikel 4: Prijzen 

De prijzen zoals vermeld op de website www.mellowsleep.nl  zijn de prijzen die Mellowsleep hanteert. Gedurende de duur van het aanbod zoals vermeld op de website worden de prijzen van de te leveren producten niet verhoogd. Dit is slechts anders indien dit uit wettelijke voorschriften, zoals verhoging van de omzetbelasting, voortvloeit. Alle prijzen op de website zijn geplaatst onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn in euro’s tenzij anders vermeld, inclusief 21% omzetbelasting. 

Artikel 5: Betaling 

Betaling dient in beginsel vooraf te geschieden op de wijze zoals vermeld op de website. Na bestelling dient de betaling binnen 5 werkdagen te zijn overgeschreven op de bankrekening van Mellowsleep. Na betaling worden de bestelde artikelen verzonden. Indien binnen 10 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden vervalt de bestelling. 

Mellowsleep heeft het recht het factuurbedrag per aanmaning te verhogen met administratiekosten ter hoogte van € 25,00 en is de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebreke stelling de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen.  

Artikel 6: Herroepingsrecht  

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze wettelijke bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de producten. De consument dient te bewijzen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd. De teruggestuurde producten dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd  en nog in nieuwstaat te verkeren. Indien de zaken bij of door de consument zijn gebruikt danwel indien voor Mellowsleep aannemelijk is dat ze zijn gebruikt dan vervalt het hiervoor genoemde recht op ontbinding. Het terugzenden van de producten geschiedt voor rekening en risico van de consument. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne, die duidelijk persoonlijk van aard zijn, die door de ondernemer zijn geproduceerd op specifiek verzoek van en volgens de wensen van de consument. Indien de consument terecht een beroep doet op het herroepingsrecht en indien de consument voor de producten reeds een bedrag heeft betaald, dan zal  Mellowsleep dit bedrag binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen. Mellowsleep  zal over het te retourneren bedrag geen rente vergoeden.  

Artikel 7: Garantie 

Mellowsleep garandeert dat de producten voldoen aan de hoge eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De afnemer dient de producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product incompleet dan wel ondeugdelijk is dan dient de afnemer dit per omgaande schriftelijk danwel per e-mail te melden aan Mellowsleep. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de klachten naar het oordeel van Mellowsleep terecht zijn dan zal Mellowsleep een nieuw artikel leveren. Indien dit niet mogelijk is dan zal Mellowsleep het aankoopbedrag vergoeden. Mellowsleep is nimmer aansprakelijk voor schade danwel vervolgschade die mocht ontstaan door ondeugdelijk gebruik. Ondeugdelijk gebruik valt buiten de garantie. .  

Artikel 8: Gegevensbeheer 

Mellowsleep zal de gegevens van de afnemer opnemen in haar klantenbestand. Mellowsleep conformeert zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens  en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken of verkopen. Zie Privacy beleid.

Artikel 9: Overmacht 

Mellowsleep is niet aansprakelijk indien zij verbintenissen niet kan nakomen tengevolge van overmacht. Ingeval van overmacht mag Mellowsleep haar verplichtingen opschorten en heeft zij het recht de overeenkomst(en) geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden.  

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

Mellowsleep is nimmer aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade door het verkeerd aanwenden van de geleverde producten. De afnemer dient steeds de aanwijzingen op de verpakking of bijsluiter zorgvuldig te lezen en daarnaar te handelen. Voor het geval Mellowsleep aansprakelijk is, maar de aansprakelijkheidsverzekering van Mellowsleep om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, dan is de aansprakelijkheid van Mellowsleep beperkt tot het aankoopbedrag. 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 

Mellowsleep blijft eigenaar van alle geleverde producten zolang de afnemer niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens Mellowsleep, waaronder begrepen wettelijke rente en incassokosten. De afnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Mellowsleep danwel een door haar aan te wijzen derde om, in geval zij van haar eigendomsrecht gebruik wenst te maken, alle plaatsen te betreden waar de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen liggen opgeslagen en deze producten vervolgens mee te nemen.    

Artikel 12: Voorrang algemene voorwaarden  Mellowsleep 

Indien de afnemer niet-consument eveneens algemene voorwaarden hanteert en indien deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Mellowsleep dan zullen de algemene voorwaarden van Mellowsleep steeds voorgaan. 

Artikel 13: Rechtskeuze 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank Zuid-Holland locatie Den Haag.